Wee bit o' skirt 有这个俚语吗

Google 都没有搜到…

1 Like

wee bit o’ skirt = wee bit of skirt ≈ bit of skirt

2 Likes

一條存疑,整本書都信不了了。原意是貶義的,變成了褒讚之辭。來源於英澳,它標了個蘇格蘭 :goutou:

这个是什么词典?

IPS這部

1 Like

1 Like